Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Detaljan program

Program

Detaljan program

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Upute za predavače


UTORAK / TUESDAY | 20.2.2018.

3 | Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo / Genetics, Plant Breeding and Seed Production | Dvorana – Delta – Hall
Moderatori / Moderators: Domagoj Šimić, Mirko Jukić, Andrijana Rebekić
9:00 Uvodna riječ o radovima u sekciji i održavanju poster sekcije
Foreword about papers and posters in the section
9:10 Mario Franić, Vlatko Galić, Antun Jambrović, Tatjana Ledenčan, Zvonimir Zdunić, Ivan Brkić, Josip Brkić, Andrija Brkić, Domagoj Šimić
Broj izvornih oplemenjivačkih populacija u germplazmi kukuruza Poljoprivrednoga instituta Osijek
Number of founder breeding populations in maize germplasm of Agricultural institute Osijek
9:20 Mirko Jukić, Zdravko Kozić, Marija Mlinarić, Ivica Buhiniček
Ispitivanje eksperimentalnih BC hibrida kukuruza u sušnoj 2017. godini
Testing of experimental BC maize hybrids in drought 2017
9:30 Vlatko Galić, Mario Franić, Antun Jambrović, Ivan Brkić, Tatjana Ledenčan, Zvonimir Zdunić, Andrija Brkić, Mirna Volenik, Domagoj Šimić
QTL analysis for secondary traits in maize before and after the genomewide predictions
9:40 Maja Mazur, Sonja Vila, Ivan Brkić, Tatjana Ledenčan, Domagoj Šimić
Nenamjerna selekcija na kasniju cvatnju i segregacijska distorzija kod dihaploidnih populacija kukuruza
Inadvertent selection for late flowering and segregation distortion in doubled haploid maize populations
9:50 Ivica Buhiniček, Dražen Kaučić, Manuel Velazquez Almaraz, Zdravko Kozić, Jerko Gunjača, Hrvoje Šarčević, Mirko Jukić, Domagoj Stepinac
Nakupljanje toplinskih jedinica u Hrvatskoj i Meksiku i oplemenjivanje kukuruza
Accumulation of heat units in Croatia and Mexico and maize breeding
10:00 Ivan Pejić, Krešo Pandžić, Milan Mesić, Davor Tomšić, Nataša Strelec Mahović, Tanja Likso, Aleksandra Sudarić, Snježana Čavlovićak, Bojan Marković, Goran Jukić, Ivica Buhiniček, Domagoj Stepinac, Mirta Rastija, Dario Iljkić, Vesna Samobor, Gvozden Dumičić, Sara Godena, Marija Pecina, Domagoj Šimić, Hrvoje Šarčević
Vremenski uvjeti u mikropokusima s kukuruzom i sojom na 19 lokacija širom Hrvatske u 2017. godini
Weather conditions in maize and soybean field micro trials at 19 locations across Croatia in 2017
10:10 Mirta Rastija, Ivica Buhiniček, Antun Jambrović, Bojan Marković, Domagoj Stepinac, Dario Iljkić, Vesna Samobor, Snježana Čavlovićak, Gvozden Dumičić, Sara Godena, Goran Jukić, Saša Vuletić, Dragutin Žibrin, Elvino Šetić, Jerko Gunjača, Domagoj Šimić, Ivan Pejić, Hrvoje Šarčević
Analiza prinosa hibrida kukuruza u mikropokusima širom Hrvatske u sušnoj 2017. godini
Analysis of maize hybrids yield in field micro trials throughout Croatia in dry 2017
10:20 Rasprava / Discussion
10:30 Odmor / Coffee break
Moderatori / Moderators: Hrvoje Šarčević, Sonja Vila, Katarina Jukić
10:50 Sonja Grljušić, Georg Drezner, Marko Černe, Marko Maričević, Ivica Ikić, Hrvoje Šarčević, Ana Lovrić, Krešimir Dvojković, Marko Ivić, Dario Novoselović
Učinak GxO interakcije i stabilnost uroda zrna ozime pšenice u Republici Hrvatskoj
Effect of GxE interaction and grain yield stability of winter wheat in Republic of Croatia
11:00 Goran Jukić, Ivana Rukavina, Ivan Varnica, Krešimir Šunjić, Željka Cegur
Prinos i kakvoća zrna najzastupljenijih sorti pšenice u Republici Hrvatskoj
Grain yield and quality of most represented varieties of wheat in Croatia
11:10 Katarina Jukić, Ivica Ikić, Marko Maričević, Ivan Živković
Vrijednosti uroda i pokazatelji kvalitete ozime pšenice u proizvodnoj 2016./2017. godini
Grain yield and quality indicators of BC winter wheat in production 2016/2017
11:20 Vedran Orkić, Sunčica Guberac, Sonja Petrović, Sonja Vila, Andrijana Rebekić, Vlado Guberac
Genetska kontrola dormantnosti sjemena pšenice
Genetic control of seed dormancy in wheat
11:30 Ana Lovrić, Krešimir Đuretec, Ivica Ikić, Marko Maričević, Katarina Jukić, Jerko Gunjača, Hrvoje Šarčević
Učinak selekcije u F3 razdvajajućoj generaciji na dormatnost F7 potomstava kod pšenice
The effect of selection in F3 segregating generation on grain dormancy of F7 progenies in wheat
11:40 Sunčica Guberac, Sonja Petrović, Andrijana Rebekić, Vedran Orkić, Vlado Guberac, Sonja Vila
Distribucija Dreb1 gena u germplazmi ozime pšenice
Distribution of Dreb 1 genes in winter wheat germplasm
11:50 Ivan Abičić, Bojan Šarkanj, Tihana Marček, Valentina Španić
Procjena utjecaja zaraženosti Fusariumom na agronomska svojstva pšenice
Estimate of Fusarium influence on wheat agronomic traits
12:00 Marko Maričević, Ivica Ikić, Katarina Jukić, Ivan Živković, Ana Lovrić, Hrvoje Šarčević
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijsku palež klasa
Diallel analysis of Fusarium head blight resistance in winter wheat
12:10 Valentina Španić, Ivan Abičić, Tihana Marček, Marija Viljevac Vuletić, Daniela Horvat, Bojan Šarkanj
Mikotoksini Fusarima u sladu pšenice
Fusarium mycotoxin on wheat malt
12:20 Rasprava / Discussion
12:30 Ručak / Lunch
Moderatori / Moderators: Vladimir Meglič, Ivana Rukavina, Siniša Srečec
14:00 Ivana Rukavina, Ivan Varnica, Goran Jukić, Ivica Delić
Ovlaštenje za DUS tehničko ispitivanje pšenice i ječma na razini EU
Entrustment of DUS technical examination for wheat and barley on EU level
14:10 Aleksandra Sudarić, Snježana Čavlovićak, Ivan Varnica, Goran Jukić, Saša Vuletić, Domagoj Stepinac, Marko Maričević, Dario Iljkić, Mirta Rastija, Vesna Samobor, Gvozden Dumičić, Stipe Ivić, Sara Godena, Jerko Gunjača, Marija Pecina, Hrvoje Šarčević, Ivan Pejić
Varijabilnost prinosa zrna soje u ovisnosti o genotipu i okolini uzgoja u sušnoj 2017. godini
Variability of soybean grain yield in relation to genotype and growing environment in dry 2017 year
14:20 Sonja Grljušić, Nikolina Šimić, Luka Andrić, Ivica Beraković, Tomislav Duvnjak, Aleksandra Sudarić
Klijanje i rani rast genotipova soje u različitim uvjetima trajanja osmopriminga
Germination and early growth of soybean genotypes under different conditions of osmopriming duration
14:30 Yalcin Kaya, Behiye Banu Bilgen, Mehmet Ibrahim Yılmaz, Veli Pekcan, Caglar Colak, Goksel Evci
Development of oleic type sunflower inbred lines resistant to broomrape and downy mildew using molecular markers
14:40 Barbara Pipan, Lovro Sinkovič, Aleš Sedlar, Jelka Vozlič-Šuštar, Vladimir Meglič
Common bean core collection developement using Central and South Eastern European germplasm
14:50 Siniša Srečec, Valerija Dunkić, Nada Bezić, Dario Kremer, Renata Erhatić
Some doubts and controversies about anatomy of carob (Ceratonia siliqua L.) seed coat
15:00 Peter Dolničar
New resistant potato varieties at the Agricultural Institute of Slovenia
15:10 Sanja Špoljarić Marković, Marijana Böhm, Renata Hanzer
Uloga i značaj Laboratorija za ispitivanje sjemena, ZSR, HCPHS u sjemenarstvu Republike Hrvatske
Role and significance of seed testing laboratory, ISS, CCAFRA, in Croatian seed production
15:20 Rasprava / Discussion
15:30 Odmor / Coffee break
16:00 Posteri / Posters
Posteri / Posters | Dvorana – Artemida – Hall
Moderatori / Moderators: Ivanka Habuš Jerčić, Maja Matoša Kočar, Snežana V. Jovanović
3.01 Lidija Begović, Mario Franić, Vlatko Galić, Selma Mlinarić, Jasenka Antunović Dunić, Domagoj Šimić, Vera Cesar
Utjecaj suše i kadmija na sadržaj lignina u korijenu kukuruza
Effect of drought and cadmium on lignin content in maize root
3.02 Selma Mlinarić, Mario Franić, Vlatko Galić, Jasenka Antunović Dunić, Lidija Begović, Domagoj Šimić, Vera Cesar
Utjecaj kadmija i suše na fotosintetsku učinkovitost u kukuruzu
The effect of cadmium and water stress on photosynthetic performance in maize
3.03 Jasenka Antunović Dunić, Mario Franić, Lidija Begović, Vlatko Galić, Selma Mlinarić, Domagoj Šimić, Vera Cesar
Antioksidacijski odgovor kukuruza izazvan viškom kadmija i smanjenom količinom vode
Antioxidative response challenged by excess cadmium and water limitation in maize
3.04 Snežana V. Jovanović, GoranTodorović, Branka Kresović, Mile Sečanski, Branimir Šimić, Ratibor Štrbanović, Rade Stanisavljević, Dobrivoj Poštić
The effect of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize inbred lines
3.05 Gordana Šimić, Ivan Abičić, Krešimir Dvojković, Daniela Horvat, Georg Drezner, Alojzije Lalić
Stupanj modifikacije zrna ječma ozimih i jarih sorti tijekom slađenja
Extent of modification of winter and spring barley grain during malting
3.06 Leona Pavlic, Sonja Petrović, Ivana Rukavina, Sonja Vila, Sunčica Guberac, Vedran Orkić, Vlado Guberac
Ispitivanje genetske čistoće sjemena pšenice fenolnim testom
Application of phenol test for seed purity examination od wheat gen -collection
3.07 Andrijana Rebekić, Miroslav Lisjak, Katarina Mišković Špoljarić, Sunčica Guberac, Vedran Orkić
Projekt: Sortna specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visokonutritivnog prirodnog dodatka prehrani
Project: Genotype specificity of wheatgrass (Triticum aestivum L.) highly nutritional natural food supplement
3.08 Daniela Horvat,Valentina Španić, Marijana Tucak, Georg Drezner, Zvonimir Zdunić
Procjena parametara pecivne kakvoće pšenice tijekom 2015. i 2016. godine
Assessment of wheat bread-making quality during 2015 and 2016
3.09 Maja Matoša Kočar, Aleksandra Sudarić, Sonja Vila, Sonja Petrović, Andrijana Rebekić, Ana Josipović, Antonela Markulj Kulundžić
Varijabilnost sadržaja izoflavona i domaćim genotipovima soje
Variability of isoflavone content in domestic soybean genotypes
3.10 Monika Vidak, Zlatko Liber, Zlatko Šatović, Martina Grdiša, Klaudija Carović-Stanko
Izrada sržnih kolekcija hrvatskih genetskih izvora graha
Development of core collections of Croatian common bean genetic resources
3.11 Marijana Tucak, Svetislav Popović, Tihomir Čupić, Goran Krizmanić, Daniela Horvat
Procjena parametara kvalitete višegodišnjih krmnih leguminoza
Assessment of quality properties of perennial forage legumes
3.12 Gordana Bukvić, Ranko Gantner, Željka Greger, Natalija Steiner
Svojstva klijanaca i biljaka engleskog ljulja nakon pet godina skladištenja na različitim temperaturama
Seed quality and plant traits of perennial ryegrass after five years of storage at various temperatures
3.13 Ivanka Habuš Jerčić, Maja Žulj Mihaljević, Mara Bogović, Jerko Gunjača
Razlike u morfološkim i agronomskim svojstvima heljde u različitim uvjetima uzgoja
Differences in morphological and agronomic traits of buckwheat in diverse breeding conditions

 

4 | Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje / Vegetable Growing, Ornamental, Aromatic and Medicinal Plants | Dvorana – Riva – Hall
Moderatori / Moderators: Tomislav Vinković, Marija Ravlić
9:00 Renata Baličević, Marija Ravlić, Pavo Lucić, Nikolina Šević
Alelopatski potencijal biljnih vrsta iz porodice Convolvulaceae na salatu
Allelopathic potential of Convolvulaceae plant species on lettuce
9:10 Marija Mandušić, Katja Žanić, Branimir Urlić, Ana Matešković, Jelena Šteković, Gvozden Dumičić
Smanjenje populacije Bemisia tabaci u uzgoju božićne zvijezde primjenom tehnike „trap cropping“
Management of Bemisia tabaci in poinsettia cultivation by "trap cropping" technique application
9:20 Nevena Opačić, Sanja Fabek Uher, Ivanka Žutić, Sanja Radman, Nina Toth, Božidar Benko
Količina makroelemenata muškatne tikve uz primjenu biostimulatora
Macroelements content of butternut squash by application of biostimulants
9:30 Igor Pasković, Tomislav Radić, Igor Palčić, Marina Lukić, Dean Ban, Katarina Hančević, Danko Cvitan, Zoran Užila, Smiljana Goreta Ban
Utjecaj gnojidbe i primjene mikoriznih gljiva na prinos i kvalitetu industrijske rajčice
Impact of fertilization and mycorrhizal fungi application on yield and quality of proccesing tomato
9:40 Tamara Rehak Biondić, Jasna Milanović, Ivan Poje
Rasprostranjenost i molekularna identifikacija kupusne cistolike nematode (Heterodera cruciferae) u Varaždinskoj županiji
Distribution and molecular identification of the cabbage cyst nematode (Heterodera cruciferae) in the Varaždin county
9:50 Rasprava / Discussion
10:00 Odmor / Coffee break
Moderatori / Moderators: Smiljana Goreta Ban, Branimir Urlić
10:30 Jana Šic Žlabur, Nadica Dobričević, Sandra Voća, Ante Galić, Stjepan Pliestić, Ilijana Mišković
Nutritivni sastav različitih vrsta bundeve
Nutritional composition of different pumpkin species
10:40 Tomislav Vinković, Monika Tkalec, Nada Parađiković, Brigita Popović, Jasna Kraljičak
Utjecaj lokacije, gnojidbe i biostimulatora na rast i razvoj autohtone baranjske začinske paprike
Influence of location, fertilization and biostimulants on growth and development of autochthonous baranyan spice pepper
10:50 Branimir Urlić, Marko Runjić, Gabriela Vuletin Selak, Maja Jukić Špika, Marija Mandušić, Gvozden Dumičić
Tehnike reduciranog navodnjavanja kod uzgoja cijepljene rajčice
Effect of deficit irrigation on grafted tomato cultivation
11:00 Igor Palčić, Maja Romić, Marina Diana Igrc, Dean Ban, Marina Lukić, Smiljana Goreta Ban
Utjecaj udjela herbe i duljine ekstrakcije na sastav vodenog ekstrakta koprive
Effect of herb content and extraction length on stinging nettle water extract composition
11:10 Josipa Perković, Danko Cvitan, Igor Palčić, Marko Černe, Nikola Major, Smiljana Goreta Ban, Igor Pasković, Dean Ban
Utjecaj kompostirane komine masline i komunalnog mulja na vegetativne pokazatelje kineskog kupusa
Olive pomace and sewage sludge compost affect Chinese cabbage vegetative parameters
11:20 Rasprava / Discussion
11:30 Odmor / Coffee break
Posteri / Posters | Dvorana – Artemida – Hall
Moderatori / Moderators: Tomislav Vinković, Smiljana Goreta Ban
4.01 Amornnat Thuppia, Pornrut Rabintossaporn, Suphaket Saenthaweesuk, Nuntiya Somparn
Antioxidative effects of Bauhinia acuminata water extract in rat
4.02 Linda Chularojmontri, Khwandow Kunchana, Thanakorn Surarak, Suvara Wattanapitayakul
Evaluation of papaya extract on DNA damage and cell signalling in keratinocytes exposed to ultraviolet radiation
4.03 Boris Dorbić, Nikolina Buač, Emilija Friganović, Elma Temim, Ljiljana Nanjara, Alisa Hadžiabulić, Bojan Simovski
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca (Acer negundo L.) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Biological, ecological and ornamental characteristics of ash-leaf maple (Acer negundo L.) with application on landscape surfaces of the city of Knin
4.04 Boris Dorbić, Sandra Dukić, Emilija Friganović, Margarita Davitkovska, Zvezda Bogevska, Ana Vujošević, Sandra Popović
Percepcije i stavovi o ukrasnim karakteristikama i primjeni submediteranskog listopadnog drveća u zimskom razdoblju
Perceptions and attitudes about ornamental characteristics of sub-mediterranean deciduous trees during the winter season
4.05 Dinka Grubišić, Tanja Gotlin Čuljak, Ivan Juran, Valentina Bodiš, Danijela Holcinger
Repelentno djelovanje biljnih pripravaka na puževe golaće u salati i kupusu
Repelling effect of herbal preparations on slugs in salad and cabbage
4.06 Ines Han Dovedan, Kim Paliska-Smoković, Miroslav Poje, Lepomir Čoga
Utjecaj mikorize i gnojidbe na rast i razvoj vrste pelargonija (Pelargonium zonale)
Influence of mycorrhizae and fertilization on the growth and development of the pelargonium species (Pelargonium zonale)
4.07 Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Nada Parađiković, Marija Kristić, Marijan Dragičević, Tihana Teklić
Utjecaj natrijevog hidrogensulfida na fiziološke pokazatelje solnog stresa kod paprike (Capsicum annuum L.)
Influence of sodium hydrogensulfide on physiological indicators of salt stress in pepper (Capsicum annuum L.)
4.08 Urarat Nanna, Seewaboon Sireeratawong
Anti-inflammatory activity of Thunbergia laurifolia Lindl. extract
4.09 Nantawan Soonklang, Suphaket Saenthaweesuk, Nuntiya Somparn, Rungrat Jitvaropas, Amornnat Thuppia, Seewaboon Sireeratawong
Wound healing activity of Allium ascalonicum Linn. extract in rats
4.10 Maja Pintar, Mladen Šimala, Tatjana Masten Milek, Vjekoslav Markotić
Različite lisne buhe na biljnim vrstama iz porodice Fabaceae u Hrvatskoj
Different psyllids on plant species from family Fabaceae in Croatia
4.11 Pornrut Rabintossaporn, Suphaket Saenthaweesuk, Nuntiya Somparn, Amornnat Thuppia
A histological study of pancreatic beta cells in streptozotocin –induced diabetic rats treated with Ocimum americanum
4.12 Tatjana Prebeg, Sandra Bedran, Ivanka Žutić
Učinak mehanički izazvanog stresa na presadnice nevena i kadifica
The effect of mechanically-induced stress on Calendula officinalis, Tagetes patula and Tagetes erecta transplants
4.13 Suphaket Saenthaweesuk, Nuntiya Somparn, Rungrat Jitvaropas, Amornnat Thuppia, Seewaboon Sireeratawong
Effects of Allium ascalonicum Linn. extract on antimicrobial activity in rats
4.14 Lovro Sinkovič, Barbara Pipan, Aleš Kolmanič, Marijan Nečemer, Filip Šibul, Ivana Nemeš, Aleksandra Tepić, Vladimir Meglič
Identification and qualification of nutritionally important compounds in different legume species
4.15 Nuntiya Somparn, Veerapol Kukongviriyapan, Suphaket Saenthaweesuk
Study on antiproliferative and apoptotic effects of high dose vitamin C in Cholangiocarcinoma cell line
4.16 Ivana Vitasović Kosić
Samonikle mediteranske biljke kao tradicionalno povrće - tradicionalno znanje u općini Kršan (Istra, Hrvatska)
Wild Mediterranean plants as vegetable food – traditional knowledge in Kršan municipality (Croatia)
4.17 Ana Vujošević, Sandra Popović, Ilinka Pećinar, Đorđe Moravčević
The effect of indol-3-acetic acid on productive characteristics of bulbous corm flower species
4.18 Renata Erhatić, Kristina Benčak
Utjecaj supstrata na rast i razvoj bosiljka (Ocimum basilicum L.)
Influence of substrate on growth and development of basil (Ocimum basilicum L.)
4.19 Elma Sefo, Zdravko Matotan, Zrinka Knezović, Nada Parađiković, Ana Mandić
Utjecaj koncentracije hranjive otopine na rast presadnica paprike uzgajanih u plutajućim kontejnerima
The effect of nutrient solution concentration on development of pepper transplants grown in floating containers
4.20 Krenaida Taraj, Ilirjan Malollari, Fatos Ylli, Adelaida Andoni, Lorena Ciko, Xhejni Borshi
Essential oil extraction from Albanian Lavandula officinalis Chaix and its characterization by FTIR spectroscopy
4.21 Tomislav Vinković, Nada Parađiković, Monika Tkalec, Antonija Lošonski, Krunoslav Zmaić
Utjecaj različitog tipa umjetnog osvjetljenja na klijavost i energiju klijanja krastavca
Influence of different type of artificial lighting on cucumber seed germination
4.22 Borjan Ranilović, Josipa Mikulić, Smiljana Goreta Ban, Ivanka Boras, Monika Zovko
Primjena infracrvene termografije u detekciji vodnog stresa kod presadnica rajčice
Application of infrared thermography for determination of water stress in tomato seedlings

 

6 | Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo / Fisheries, Game Management and Beekeeping | Dvorana – Aqua - Hall
Ribarstvo / Fisheries
Moderatori / Moderators: Anđelko Opačak, Tomislav Treer
9:00 Uvodna riječ o radovima u sekciji i održavanju poster sekcije
Foreword about papers and posters in the section
9:10 Svjetlana Krstulović Šifner, Dragana Bošnjak, Mirela Petrić, Igor Isajlović, Nedo Vrgoč
Obilježja dubokomorskog glavonošca Ancistroteuthis lichtensteini u Jadranskom moru
Characteristics of the deep-sea cephalopod Ancistroteuthis lichtensteini in the Adriatic Sea
9:20 Neven Iveša, Marina Piria, Martina Gelli, Matko Mičić, Ana Gavrilović
Prisutnost i distribucija termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu
Incidence and distribution of thermophylic fish species in the Bay of Medulin
9:30 Goran Jakšić, Krešimir Kuri, Margita Jadan, Natalija Topić Popović, Davor Zanella, Tomislav Treer, Marina Piria
Da li je model von Bertalanffy prikladan za određivanje rasta invazivnih pontsko-kaspijskih glavoča?
Is von Bertalanffy model suitable for determining the growth of invasive Ponto-Caspian gobies?
9:40 Ivana Konjevod, Ana Gavrilović, Ana Ljubičić, Marina Brailo, Stjepan Orhanović, Jurica Jug-Dujaković
Promjena kemijskih pokazatelja svježine lubina, Dicentrachus labrax (Linnaeus, 1758), pri različitim uvjetima pripreme i skladištenja
Changes in chemical indicators of freshness of mediterranean sea bass, Dicentrachus labrax (Linnaeus, 1758) under different conditions of preparation and storage
9:50 Jurica Jug-Dujaković, Ana Gavrilović, Steven Van Gorder
Osnovni dizajn dva održiva akvaponijska proizvodna sustava
Basic design of two sustainable aquaponic production systems
10:00 Helena Babačić, Tomislav Treer
Utjecaj lokacije, iskustva. metode lova i vremenskih prilika na rezultate rekreacijskog ribolova
The influence of location, experience, catching method and weather conditions on the results of recreational fishing
10:10 Rasprava / Discussion
10:20 Odmor / Coffee break
10:30 Posteri / Posters
Lovstvo / Game Management
Moderatori / Moderators: Tihomir Florijančić, Nikica Šprem
10:30 Krešimir Kavčić, Francesca Brivio, Stefano Grignolio, Damir Ugarković, Igor Stankić, Marco Apollonio, Nikica Šprem
Mogu li povoljni stanišni uvjeti i hibridizacija između podvrsta predstavljati važan čimbenik u razvoju rogova divokoze?
Could favourable habitat conditions and hybridization between subspecies represent an important factor in chamois horn development?
10:40 Nikola Budak, Toni Safner, Ana Gračanin, Krešimir Kavčić, Ivan Gligora, Josip Tomljanović, Nikica Šprem
Dinamika rasta rogova kod europskog muflona u sjevernojadranskoj regiji
The dynamics of the horn growth in European mouflon of North Adriatic region
10:50 Poljak Milan, Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Boris Lazarević, Milan Oršanić
Utjecaj raznovrsnosti usjeva i gnojidbe na izbirljivost u prehrani jedinki jelena običnog (Cervus elaphus L.)
Effect of crop diversity and fertilization on the selectivity in nutrition of red deer (Cervus elaphus L.)
11:00 Darko Uher, Šimun Špoljarić, Kristijan Puškarić, Tomislav Ivanušić, Krešimir Krapinec
Prinosi remiza za krupnu divljač u brdskom području panonskog dijela Hrvatske
Big game arable remises yields on hilly sites of Pannonian part of Croatia
11:10 Ivan Pervan, Tomislav Dumić, Nera Fabijanić, Krunoslav Pintur
Morfološke osobine šljuke bene (Scolopax rusticola L.) sa područja Dalmatinske Zagore
Morphological characteristics of Eurasian woodcock (Scolopax rusticola L.) from the area of the Dalmatian hinterland
11:20 Kristijan Pavković, Krunoslav Pintur, Tomislav Dumić
Analiza gospodarenja divljom svinjom (Sus scrofa L.) na području "Pokupskog bazena" u razdoblju od 2009.-2014. godine
Analysis of Wild Boar Management (Sus scrofa L.) in "Pokupski Bazen" area in the period 2009-2014
11:30 Rasprava / Discussion
11:40 Odmor / Coffee break
12:00 Posteri / Posters
Pčelarstvo / Beekeeping
Moderatori / Moderators: Marica Maja Dražić, Dragan Bubalo
12:00 Marica Maja Dražić, Gordana Duvnjak, Vesna Orehovački, Mato Čačić, Janja Filipi
Utjecaj godine uzgoja na morfološka svojstva reproduktivnih organa matica sive pčele (Apis mellifera carnica)
The effect of the breeding year on the morphological traits of the Carniolan honey bee queen (Apis mellifera carnica) reproductive organs
12:10 Saša Prđun, Benjamin Sakač, Lidija Svečnjak, Dragan Bubalo, Mauro Damić
Procjena kapaciteta kestenove paše u lovištu III/29 Prolom
Estimation of the capacity of chestnut honey bee forage on the hunting ground III/29 Prolom
12:20 Željko Hrg Matušin
Procjena kvalitete uniflornih vrsta meda s područja Republike Hrvatske u periodu od 2015. do 2016.
Quality assessment of unifloral honey from Croatia between 2015 and 2016
12:30 Ana Rončević, Lidija Svečnjak, Dragan Bubalo, Saša Prđun
Fizikalno-kemijska svojstva meda s područja Dalmacije
Physico-chemical properties of honey from Dalmatia region
12:40 Rasprava / Discussion
12:50 Posteri / Posters
Posteri / Posters | Dvorana – Artemida – Hall
Moderator / Moderator: Ana Gavrilović
6.01 Anđelko Opačak, Dinko Jelkić, Ras Lužaić, Ana Kovačić
Procjena šteta od neprijatelja i štetnika riba u šaranskim ribnjacima
Assessment of damage done by fish predators at carp fish farms
6.02 Tomislav Šarić, Ivan Župan, Andreja Borec, Nino Perović, Ana Marija Prpić, Branimir Baždarić
Parametri kvalitete novigradske dagnje u postupku zaštite oznakom izvornosti
Quality parameters of Novigrad mussels for PDO application
6.03 Serpil Yılmaz, İbrahim Yılmaz
The Effects of the Policy Implemented in the Aquaculture Sector on the Economic Development in the Context of Sustainability in Turkey
6.04 Abdellah Morsi, Fateh Mimeche, Mohamed Biche
Population dynamic of Algerian Barbel Luciobarbus callensis (Valenciennes, 1842) (Cyprinidae) in El-Harrach river (North of Algeria)
6.05 Matea Martinović, Frana Bašica, Tatjana Dobroslavić, Jadranka Sulić Šprem, Vlasta Bartulović
Biometrijske karakteristike šljuke, Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana
Biometric characteristics of longspine snipefish, Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) from the southern Adriatic Sea
6.06 Tatjana Dobroslavić, Frana Bašica, Matea Martinović, Jadranka Sulić Šprem, Vlasta Bartulović
Biometrijska obilježja kljunčice, Capros aper (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana
Biometry analysis of the boarfish, Capros aper (Linnaeus, 1758) from the southern Adriatic
6.07 Dinko Jelkić, Ras Lužaić, Anđelko Opačak, Siniša Ozimec, Karolina Tucak
Trofejna struktura šarana, štuke, soma i smuđa u ribolovnom području Drava – Dunav
Trophy structure of common carp, pike, wels catfish and pike-perch in Dravu – Danube fishing zone
6.08 Ivica Bošković, Andrian Draganić, Tihomir Florijančić, Marin Kalistović, Dražen Degmečić, Siniša Ozimec
Utjecaj klimatskih faktora na gospodarenje srnećom divljači u državnom otvorenom lovištu XVI/14 Trizlovi – Rastovo
6.09 Mate Budimir, Tihomir Florijančić, Ivan Cvitković, Renata Potza, Siniša Ozimec
Lovno gospodarenje u odabranim lovištima Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju 2007. – 2017.
Hunting management practice in the selected hunting grounds in Split – Dalmatia County in the period 2007 – 2017
6.10 Goran Mirjanić, Rasim Karajić, Nebojša Nedić
Karakteristike kranjske pasmine pčela sjeverozapadnog dijela BiH
Characteristics of carniolan breed of bees in Nort West part of BiH
6.11 Rigerta Sadikaj, Dritan Arapi, Edlira Baraj, Enton Spaho
The effects of the usage of mechanical equipments of feeding above the scale of its consumption and above the indicators of the growth of the trout Oncorhyncus mykiss in the intensive cultivation plants
6.12 Dritan Arapi, Rigerta Sadikaj, Vladimir Spaho
The first registration of oilfish Ruvettus pretiosus (Cocco, 1833) in the waters of the Albanian coast of the Adriatic Sea; morphometry