Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Radovi

Upute - sažetci

Upute - radovi

Prihvaćeni radovi

Znanstvena priopćenja objavit će se u elektronskom zapisu Zbornika sažetaka (tko ne želi objaviti cijeli rad) i Zbornika radova, koji će imati ISBN i CIP. Autorima je ostavljena mogućnost da za Simpozij pošalju: (1) samo sažetak ili (2) cjeloviti rad (uključujući i kraći sažetak) opsega do pet stranica. Svi sažeci i radovi bit će citirani u CAB bazi.

Autor jamči da predočeni rezultati istraživanja u cjelovitom radu nisu ranije nigdje objavljeni.

Objavljivanje sažetka u Zborniku sažetaka ostavlja mogućnost naknadne objave priopćenih znanstvenih radova u znanstveno‐stručnom časopisu Poljoprivreda ‐ Agriculture ili u drugim publikacijama uz uobičajen postupak recenzije.

Radove ili sažetke u elektronskom obliku treba poslati na e‐mail adresu sa@pfos.hr zaključno do 27. listopada 2017. Voditelj sekcije zadržava pravo izbora usmenih priopćenja.

Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 700 x 1000 mm (širina x visina), a predočenje postera provodi se unutar svake sekcije izlaganjem u trajanju do tri minute.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 22. siječnja 2018. Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.